Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Pedagogika » Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Pedagogika » Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną - Licencjackie stacjonarne Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

Program specjalności


Proponowany przez nas model kształcenia zakłada m.in., że w trakcie studiów studenci uzyskają wiedzę:

 • ogólną - z zakresu filozofii, psychologii, pedagogiki, antropologii kultury, socjologii, a także medycznych i psychologicznych aspektów rozwoju człowieka;
 • specjalistyczną - pozwalającą nabyć umiejętności prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności oraz ukierunkowującą na działalność prospołeczną i samodoskonalenia;
 • instrumentalną - umożliwiającą podjęcie pracy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, sądownictwie, w charakterze wychowawcy, doradcy, wizytatora kuratorium oświaty, kuratora sądowego, a także w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem w opiece społecznej.

Na trzecim roku wprowadza się wykłady i zajęcia specjalistyczne. W sumie, każdy student ma obowiązek zaliczyć w ciągu kolejnych semestrów - zgodnie z obowiązującą siatką studiów kilkanaście przedmiotów z tej grupy przedmiotów.

Poza przedmiotami kształcenia ogólnego na specjalizacji tej możemy wyróżnić następujące przedmioty specjalizacyjne:

 • Formy pracy opiekuńczej w środowisku otwartym
 • Instytucje pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (projekt)
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Opieka paliatywna
 • Organizacja i zarządzanie placówką opiekuńczą
 • Pedagogika rodziny
 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu opieki
 • Podstawy psychoterapii
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Praca z dziećmi nadpobudliwymi
 • Profilaktyka i terapia zaburzeń procesów emocjonalnych
 • Projekt działalności pedagogicznej
 • Psychologia człowieka chorego
 • Psychologia kliniczna
 • Systemy profilaktyki społecznej
 • Teoretyczne podstawy arteterapii
 • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej
 • Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Terapia muzyczna
 • Terapia osób uzależnionych
 • Terapia plastyczna
 • Terapia ruchowa
 • Terapia zaburzeń mowy
 • Terapia zaburzeń w zachowaniu
 • Wprowadzenie do socjoterapii

Perspektywy zawodowe


Absolwent kończący tę specjalizację powinien umieć realizować działania, które zmierzają do usamodzielnienia się osób z deficytami opieki rodzinnej jak również niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwolą na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą z różnego rodzaju zaburzeniami. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami opieki, rozwoju i wychowania. Student jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem oraz inicjowania i uczestnictwa w działaniach na płaszczyźnie szeroko pojętej diagnozy, pomocy i opieki pedagogicznej, jak również oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych. Potencjalnym miejscem pracy absolwenta tej specjalizacji są między innymi następujące placówki:

Potencjalnym miejscem pracy absolwenta tej specjalizacji są między innymi następujące placówki:

    * Placówki oświatowe
    * Sanatoria, prewentoria
    * Oddziały dziecięcych szpitali,
    * Warsztatach terapii zajęciowej
    * Ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe
    * Hospicja
    * Szkoły specjalne
    * Placówki usamodzielniające
    * Oddziały integracyjne
    * Specjalne Ośrodki Wychowawcze
    * Internaty i bursy
    * Placówki wychowania pozaszkolnego
    * Domy dziecka
    * Pogotowia opiekuńcze
    * Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
    * Żłobki
    * Świetlice środowiskowe i szkolne

Wprowadzenie terapii pedagogicznej nada absolwentom kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej w wyżej wymienionych placówkach, do których zdobędą kwalifikacje.