Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Administracja » Administracja wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Administracja » Administracja wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego Administracja wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego - Licencjackie stacjonarne

Program specjalności


Program specjalności: Administracja wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego

 • System prawny bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych administracji
 • System bezpieczeństwa europejskiego
 • Kryminologia i wiktymologia
 • Przestępstwa komputerowe
 • Prawo humanitarne
 • Psychologia sądowa
 • Strategia TQM w urzędach administracji publicznej
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Patologie społeczna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Perspektywy zawodowe


Absolwent kierunku „Administracja” - studia pierwszego stopnia, posiada umiejętność wykorzystania w pracy zawodowej ogólnej wiedzy humanistycznej, wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawowej wiedzy ekonomicznej. Jest przygotowany do stosowania prawa w pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Absolwent kierunku „Administracja” specjalizujący się w zakresie Administracji wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa polskiego i Unii Europejskiej, a zwłaszcza systemu prawnego bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętność dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych rodzajów przestępczości i sposobów rozwiązywania związanych z nimi problemów społecznych. Posiada umiejętności w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy urzędniczej w wydziałach administracji rządowej, jak i samorządowej, a zwłaszcza w wydziałach zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym, nadzorem i kontrolą, sprawami obywatelskimi i cudzoziemców, biurach ochrony danych osobowych, bankach danych, w administracji zespolonej, w strukturach administracyjnych różnych szczebli i rodzajów organów sądowniczych, w administracji struktur organizacyjnych prokuratur, policji, straży miejskiej, w administracji służb wymiaru sprawiedliwości, służb specjalnych (np. ABW, CBA), organach kontroli i nadzoru (NIK, RIO, Samorządowe Kolegium Odwoławcze itp.), służbach prawnych (kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, komornicze).