Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Administracja » Administracja usług społecznych i socjalnych
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji » Administracja » Administracja usług społecznych i socjalnych

45-085 Opole, Opolskie
ul. Niedziałkowskiego 18, Zobacz na mapie
Tel: (77) 402-19-03
Fax: (77) 456-64-94
WWW: http://www.wszia.opole.pl
Email: info@wszia.opole.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja usług społecznych i socjalnych Administracja usług społecznych i socjalnych - Licencjackie stacjonarne

Program specjalności • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Gospodarcze prawo podatkowe
 • Prawo oświatowe
 • Polityka społeczna RP i UE
 • Organizacje pozarządowe w polityce państwa
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Zagadnienia prawne Internetu
 • Prawo humanitarne
 • Zarządzanie w administracji
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

Perspektywy zawodowe


Absolwent kierunku "Administracja" - studia I stopnia, posiada umiejętność wykorzystania w pracy zawodowej ogólnej wiedzy humanistycznej, wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawowej wiedzy ekonomicznej. Jest przygotowany do stosowania prawa w pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Absolwent kierunku "Administracja" pogłębiający teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie Administracji usług społecznych i socjalnych posiada wiedzę na temat polskiej i unijnej polityki społecznej, rozumie problemy dotyczące wyborów społecznych i uwarunkowań w zakresie polityki społecznej; zna systemy ubezpieczeń społecznych, potrafi posługiwać się aktywnymi i pasywnymi narzędziami realizacji zadań polityki społecznej; posiada umiejętności posługiwania się prawem ubezpieczeń społecznych, prawem socjalnym, prawem podatkowym, gospodarczym prawem podatkowym, prawem oświatowym. Potrafi realizować określone zadania publiczne. Zna procedury decyzyjne, planowania, koordynacji i współdziałania w administracji. Potrafi stosować instrumenty prawne i finansowe w działalności organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego. Sprawności nabyte w ramach tej specjalności pozwolą absolwentowi utorować drogę do pracy urzędniczej organach administracji publicznej zajmujących się polityką społeczną i socjalną, a w szczególności usługami oświatowo-kulturalnymi (nauka, oświata, wszystkie szczeble szkolnictwa, biblioteki, biura wystaw itp.), w działach administracji zajmującej się administracją i organizacją infrastruktury społeczno-gospodarczej, w administracji infrastruktury techniczno-gospodarczej, a także w instytucjach i organizacjach zajmujących się usługami socjalnymi (NFZ, ZUS, jednostki świadczące usługi medyczne, inspekcja sanitarna, inspekcja ochrony środowiska, urzędy pracy, opieka społeczna, opieka geriatryczna, domy dziecka, hospicja, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego itp.).